Thông tin thanh toán

1. Vietcombank

– Số tài khoản: 0691000374599

– Chủ tài khoản: LeNam

– Chi nhánh: Hà Tây

2. ACB

– Số tài khoản: 221262879

– Chủ tài khoản: LeNam

– Chi nhánh: Hà Thành

3. Agribank

– Số tài khoản: 2000206180703

– Chủ tài khoản: LeNam

– Chi nhánh: Đà Nẵng